Регистриране на нова библиотека


Стъпки за вписване в регистъра:

1. Моля внимателно да се запознаете с документа: Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки, както и с приложенията към него.

2. Посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com /Меню - Регистър/ получавате достъп до Регистъра на обществените библиотеки

3. Посредством използването на бутона за регистрация /Регистрирай обществена библиотека/ попълвате Информационна карта /Приложение № 2/. В нея всички данни следва да бъдат точно отразени, като попълващия носи отговорност за верността им. Задължителни за попълване са всички обозначени като такива в Информационната карта менюта. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение.

4. След подаване по електронен път на Информационната карта, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно одобрен файл, който следва да разпечатате и заедно със Заявление за вписване /Приложение № 1/, да изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата:

гр. София
бул. „Александър Стамболийски” 17
Министерство на културата
Регистър на обществените библиотеки

5. След допълнителна обработка в специализираното звено в Министерството на културата, ще получите „Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки“ /Приложение 3/. Оригиналът на удостоверението ще получите по пощата, на посочения от Ваша страна адрес за кореспонденция.

6. Няма да бъде извършвана регистрация без предварително да сте получили на електронната си поща одобрения файл с Приложение № 2.


Данни за библиотекаТериториален обхват на обслужване


бр.
бр.
бр.

Филиали, адрес, телефонБиблиотечен фонд


.бр

Набавени :

.бр
.бр

Заети библиотечни документи


.бр
.бр
.бр

Посещения


.бр
.бр
.бр
.бр
.бр

Видове библиотечни услуги


Указание: Отбележете само предоставяните библиотечни услуги.

Основни библиотечни услуги


Специализирани библиотечни услугиРаботно време за предоставяне на библиотечни услуги на гражданите

от до

Обща площ на библиотеката


кв.м.
кв.м.

Площ за обслужване на читатели


кв.м.
кв.м.

Условия за достъп на хора с увреждания


Оборудване и обзавеждане


1.Компютъризирани работни места:
бр.
бр.
бр.
бр.

Източници на финансиране


лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

Участия в проекти


бр.

бр.

бр.

Общ персонал в библиотеката, в т.ч. квалифициран персонал


бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

бр.

Средна месечна брутна заплата на едно лице


лв.

лв.

лв.

лв.

лв.

лв.


Прикачи снимки възможни формати (.PNG, .JPG)

заб файловете да са максимално по 5 МБ, PNG, JPG