Актуализирането на данните в Информационния регистър започва от 3 май 2017 г.

Размер на шрифта: a |a |a|

Започва актуализирането на информацията в Регистъра на обществените библиотеки


 

Актуализирането на данните в Информационния регистър започва от 3 май 2017 г.

 


 

1. На актуализиране подлежи информацията на вече вписани в регистъра обществени библиотеки (При първичната регистрация осъществена през 2016 г. подадените данни са за 2015 г.). Подават се данни за 2016 г.

 2. Попълването на данните се осъществява само след предварително извършено вписване в Информационния регистър на обществените библиотеки и издадено удостоверение, което е в съответствие с разработените „Правила за водене регистъра на обществените библиотеки”. Част от информационния регистър е и персонален имейл на съответната библиотека. При промяна на електронната поща това следва незабавно да се отрази в регистъра, като за целта библиотеката е длъжна да информира съответната регионална библиотека.

3. Подаването на информационната карта се осъществява първоначално онлайн, посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com. След одобряването на попълнената и изпратена вече електронно информационна карта и след получаване на известие за това, съдържащо одобрена карта, същата се изпраща подписана и подпечатана в Министерството на културата.

4. Всяка вписана в регистъра обществена библиотека самостоятелно попълва и подава информационна карта, съдържаща данни за 2016 г., като за целта получава съответния достъп до онлайн системата за подаване на информационна карта.

5. Онлайн достъп се получава на вече подаден от обществената библиотека и вписан в информационния регистър електронен адрес. По електронната поща библиотеката получава имейл с посочен в него персонален линк, който при отварянето води до съответната карта.  /* Линкът е строго индивидуален за всяка една обществена библиотека и не може да се ползва от друга. Линкът може да се използва само еднократно./

6. След получаването на имейл линк, в онлайн режим се попълват изискуемите данни. Всички те следва да бъдат точно отразени, като попълващият носи отговорност за верността им.

7. Задължителни за попълване са всички полета, без тези които се попълват служебно и са част от раздел I – Данни за библиотека. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. При наличие на такива информационната карта ще бъде връщана за корекция. Обърнете внимание, че в картата има както текстови полета, така и такива, в които се попълват количествени стойности /брой, лв. и др./. Там където е нужно да бъде цифров показател се нанасят само цифри, а не друг вид знаци. При нужда се попълва с думи – няма, или с цифри – 0.

8. Към информацията, под формата на прикачени файлове, може да се поставят документи – Правилник за дейността на библиотеката, както и стратегия за развитие на библиотеката (ако такава е разработена). Препоръчително е файловете да бъдат в PDF формат /възможно е форматът да бъде и в doc или docx/. Файлът не трябва да надвишава размер от 5 МВ.

9. Има опцията за поставяне и на снимков материал, като снимката не трябва да надвишава 5 MB.

10. В края на информационната карта, непосредствено преди мястото за прикачване на файлове, е разположено поле, под формата на “Забележка”, в което можете да посочите ако искате нещо да бъде пояснено, но не сте намерили поле, в което да го отразите.

11. След като попълните всички нужни данни натискате бутона “Запомни”, посредством който същите се изпращат за преглеждане и последващо одобрение. Ако е нужно да направите някаква корекция или се прецени, че данните не са пълни, то ще Ви бъде върнато съобщение с конкретни указания.

12. При напълно одобрение на подадената от Вас информация на регистрирания електронен адрес ще получите съобщение, съдържащо линк към одобрения файл, който следва да разпечатате и изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата, заедно с нужното заявление, което получавате в същия мейл. Приложенията /прикачените файлове с документи и снимки/ не се разпечатват, те са подадени единствено електронно. В заявлението отбелязвате, че подадените от Вас данни са актуализация на първично вече подадена карта. Адресът, на който изпращате Информационната карта, заедно със Заявление /по образец/ е следния:

 

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 17 

Министерство на културата

 Информационен регистър на обществените библиотеки

 

13. След допълнителна обработка от специализираното звено в Министерството на културата попълнената карта ще бъде публично достояние в информационния сайт на обществените библиотеки – меню „Информационен регистър“.

14. Информационната карта се попълва еднократно в течение на съответната година.  

 

 

 

Забележка:

 

Обществена библиотека, която не е вписана в Информационния регистър прави своя първична регистрация, като в нея посочва данни за 2016 г. Това тя осъществява самостоятелно, като за целта се използва директен достъп до системата, който е на следния адрес: http://bibliobg.com/?act=regions

След вписването в информационния регистър библиотеката получава и съответния регистрационен номер.