Контакти

Размер на шрифта: a |a |a|

За контакт с нас използвайте следния е-mail  biblio.bg@mc.government.bg


Дирекция „Международни и регионални дейности“- Извадка от Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с ПМС № 422 от 18 декември 2014 г. 
Дирекцията е структурирана в два отдела:
- Регионални дейности
- Международни дейности


 

Чл. 27. (1) Дирекция „Международни и регионални дейности“:

1. организира и координира международната дейност на Министерството в областта на културата, свързана с международни конвенции и двустранни договори, осъществява организацията и контрола за тяхното изпълнение; изготвя проекти на международни договори в областта на културата и прави предложения за сключване, присъединяване, ратифициране или изменение на международни договори в областта на културата;

2. координира цялостната дейност на Министерството: по въпросите на Европейския съюз във връзка с прилагането на европейското законодателство; по участието на Република България в процеса на приемане на решения в Европейския съюз; като изготвя националните позиции по въпросите на културата и организира участието в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; като изготвя докладите до Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство; като прилага процедурите относно допуснати нарушения в транспонирането и прилагането на законодателството на Европейския съюз;

3. осъществява оперативен контакт с чужди посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина и организира международни срещи;

4. изготвя становища за сътрудничеството между Република България и Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа и други правителствени и неправителствени организации в областта на културата;

5. организира работата на Междуведомствена работна група „Политика в областта на културата и аудиовизията“ в рамките на Координационния механизъм по европейските въпроси;

6. координира дейността на българските културни институти в чужбина;

7. организира провеждането на преговори за осигуряване на средства от чуждестранни правителствени и неправителствени организации за проекти в областта на културата;

8. координира и провежда изпълнението на политиката на Министерството в областта на аудиовизията и медиите;

9. организира участието на Министерството в национални семинари и срещи в областта на културата, провеждани от Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония и други правителствени и неправителствени организации;

10. подпомага участието на български творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации в областта на културата;

11. организира културни инициативи и проекти в чужбина съвместно със специализираните дирекции на Министерството в съответните области на културата;

12. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове; събира и предоставя информация за европейския и световния опит в областта на управлението на културата и за международни и регионални културни дейности;

13. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките и българската книжнина;

14. води и поддържа:

а) публичен регистър на обществените библиотеки;

б) регистър на обществените библиотеки и Единна база данни за тяхната дейност;

в) регистъра по Закона за народните читалища;

15. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с библиотечната дейност, книгоиздаването и книгоразпространението;

16. участва в разработването на нормативни актове, свързани с читалищата, библиотеките и нематериалното наследство;

17. оказва методическа и експертна помощ на библиотеките;

18. предлага тематиката и организира подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването и библиотечното дело;

19. подпомага дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжности в дирекцията и на длъжността „директор“ на библиотеки, които са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

20. предлага стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за библиотеки и читалища;

21. прави предложения и подготвя становища относно дигитализация на културното наследство, съхранявано в библиотеките;

22. организира и координира дейността на Националния съвет по библиотечно дело;

23. обработва постъпилите декларации по чл. 7а, ал. 3 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и предоставя информацията от тях за публикуване на интернет страницата на Министерството;

24. организира и подкрепя прояви за популяризиране на българската книга и на четенето чрез кръгли маси, дискусии, международни книжни изложения и др.;

25. организира процедурата по отпускане на целева подкрепа и участва в подготовката на конкурсите за държавно подпомагане на проекти в областта на българската книжовна култура и библиотечното дело;

26. предлага специализираната част към договорите за финансиране на проектите по т. 18;

27. прави предложения за участието на Министерството в международни прояви в сферата на книгата, библиотеките и нематериалното наследство;

28. осъществява системно наблюдение, периодични проучвания и анализ на текущия литературен и книжовен живот, като събира и обработва необходимата информация;

29. координира дейността по изпълнение на национални и международни проекти за модернизиране дейността на библиотеките и включването им в глобалната информационна мрежа;

30. подпомага библиотеките при внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в териториалните библиотечни мрежи;

31. разработва приоритети и програми, свързани с дейности на читалищата, с любителското творчество, с културната интеграция на етническите общности и с децентрализацията на регионалната културна политика;

32. координира изпълнението на политиката на Министерството по отношение на читалищата, любителското творчество и културната интеграция на етническите общности;

33. оказва методическа помощ при прилагането на нормативните актове: в организациите от системата на културата, свързани с регионалната политика, читалищата, любителското творчество; на специализираните звена в областните и общинските администрации по проблемите на регионалната културна политика;

34. осъществява процедура и поддържа системата „Живи човешки съкровища – България“ на регионално и национално ниво;

35. организира и координира провеждането на национални и регионални прояви в областта на нематериалното културно наследство – събори, прегледи и фестивали на любителското творчество;

36. координира и подпомага дейността на Националния съвет по читалищно дело и на Националния съвет за нематериално културно наследство.

(2) Свързаните с международни прояви дейности на дирекцията задължително се съгласуват с министъра.