Вписване в регистъра на обществените библиотеки

Размер на шрифта: a |a |a|

Във връзка с постъпили запитвания, относно начина на вписване в регистъра на обществените библиотеки, е необходимо да се има предвид следното:

 

Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено Заявление - по образец /приложение № 1/ и Информационна карта - по образец /приложение № 2/. Същите се подават на хартиен носител и по електронен път.

  

Стъпки за вписване в регистъра:

 

1. Моля внимателно да се запознаете с документа:  Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки, както и с приложенията към него.

 

2. Посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com /Меню - Регистър / получавате достъп до Регистъра на обществените библиотеки

 

3. Посредством използването на бутона за регистрация /Регистрирай обществена библиотека/ попълвате Информационна карта /Приложение № 2/. В нея всички данни следва да бъдат точно отразени, като попълващия носи отговорност за верността им. Задължителни за попълване са всички обозначени като такива в Информационната карта менюта. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. След внимателното попълване на данните натиснете бутона за край на регистрацията /Запомни/. Ще получите потвърждение, че подадените от Вас данни са приети за обработка.

 

4. След подаване по електронен път на Информационната карта, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно одобрен файл, който следва да разпечатате и заедно със Заявление за вписване /Приложение № 1/, да изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата:

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 17

Министерство на културата

Регистър на обществените библиотеки

 

5. След допълнителна обработка в специализираното звено в Министерството на културата, ще получите „Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки“ /Приложение 3/. Оригиналът на удостоверението ще получите по пощата, на посочения от Ваша страна адрес за кореспонденция.

 

6. Няма да бъде извършвана регистрация без предварително да сте получили на електронната си поща одобрения файл с Приложение № 2.

 


Пълен комплект с документите можете да изтеглите от ТУК