Законодателство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.

Размер на шрифта: a |a |a|

Законодателство в сферата на обществените библиотеки - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.


Закон за обществените библиотеки

 

Закон за обществените библиотеки Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018 г., доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018 г.


 

 

 

Закон за народните читалища

Закон за народните читалища  - Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997 г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999 г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010 г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., доп. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020 г.


 

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяването на разпространителите и доставчиците на медийни услуги

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяването на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.,

(Загл. изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2018 г.) 

Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.Закон за културното наследство

Закон за културното наследство В сила от 10.04.2009 г. Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.


 

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила и развитие на културата - Обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., попр., бр. 34 от 6.04.2001 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., доп., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 14.10.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 22.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., бр. 41 от 19.05.2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 27.12.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп., бр. 13 от 16.02.2010 г. 


 

Закон за публичните финанси

 

Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва:

1. обхвата на публичните финанси;

2. обхвата, структурата и основните показатели на консолидираната фискална програма;

3. фискалните правила и ограничения;

4. съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма;

5. режима на сметките за средствата от Европейския съюз;

6. режима на сметките за чужди средства;

7. финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори;

8. банковото обслужване на бюджетните организации и системата на единната сметка;

9. централизираното разплащане на осигурителните вноски и на данъците;

10. отчетността на бюджетните организации.


 

Стандарт за библиотечно-информационно обслужване  

Със Заповед на министъра на културата Вежди Рашидов е утвърден „Стандарт за библиотечно-информационно обслужване“. С него се определят условията за дейност на обществените библиотеки, които включват: показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки; индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки; показатели и индикатори за Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Стандартът въвежда изискванията към характеристиките на определянето, функционирането, ползването и оценката на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки в страната. Осигурява се и възможност на гражданите да имат равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване. Освен това се гарантират минимум ресурси за библиотеките, за да могат да изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки. Стандартът дава възможност за измерване и оценка на количеството и качеството на библиотечно-информационното обслужване и за съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен аспект.

Стандартът за библиотечно-информационно обслужване се издава на основание чл. 8, ал.2 от Закона за обществените библиотеки.


 

Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд - В ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. е публикувана Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., която е свързана със съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд. Наредбата се издава на основание Закона за обществените библиотеки.