Национално и международно законодателство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.

Размер на шрифта: a |a |a|
Национално и международно законодателство в сферата на обществените библиотеки - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.
 

Закон за обществените библиотеки

Закон за обществените библиотеки Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 38 от 21.05.2010 г.


 

Закон за народните читалища

Закон за народните читалища    Обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм., бр. 95 от 21.10.1997 г., бр. 90 от 15.10.1999 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 47 от 22.06.2010 г., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г.   


 

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., доп., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г.


 

Закон за културното наследство

Закон за културното наследство В сила от 10.04.2009 г. Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г.


 

Закон за закрила и развитие на културата

Закон за закрила и развитие на културата - Обн., ДВ, бр. 50 от 1.06.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., попр., бр. 34 от 6.04.2001 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., бр. 55 от 25.06.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., доп., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 14.10.2005 г., изм. и доп., бр. 93 от 22.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 21 от 10.03.2006 г., бр. 41 от 19.05.2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 27.12.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., доп., бр. 13 от 16.02.2010 г. 


 

Закон за публичните финанси

 

Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва:

1. обхвата на публичните финанси;

2. обхвата, структурата и основните показатели на консолидираната фискална програма;

3. фискалните правила и ограничения;

4. съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма;

5. режима на сметките за средствата от Европейския съюз;

6. режима на сметките за чужди средства;

7. финансовите взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори;

8. банковото обслужване на бюджетните организации и системата на единната сметка;

9. централизираното разплащане на осигурителните вноски и на данъците;

10. отчетността на бюджетните организации.


 

Стандарт за библиотечно-информационно обслужване  

Със Заповед на министъра на културата Вежди Рашидов е утвърден „Стандарт за библиотечно-информационно обслужване“. С него се определят условията за дейност на обществените библиотеки, които включват: показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки; индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки; показатели и индикатори за Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

Стандартът въвежда изискванията към характеристиките на определянето, функционирането, ползването и оценката на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки в страната. Осигурява се и възможност на гражданите да имат равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване. Освен това се гарантират минимум ресурси за библиотеките, за да могат да изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки. Стандартът дава възможност за измерване и оценка на количеството и качеството на библиотечно-информационното обслужване и за съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен аспект.

Стандартът за библиотечно-информационно обслужване се издава на основание чл. 8, ал.2 от Закона за обществените библиотеки.


 

Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд - В ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г. е публикувана Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., която е свързана със съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд. Наредбата се издава на основание Закона за обществените библиотеки.


 

Закон за държавния бюджет на Р. България за 2016 г.


РМС № 1022 от 28.12.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели