Библиотечно законодателство

Законодателство - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари.

Законодателство в сферата на обществените библиотеки - закони, поднормативни документи, конвенции, коментари. Закон за обществените библиотеки   Закон за обществените библиотеки Обн., ДВ, бр. 42 от 5.06.2009 г., в сила от 6.07.2009 г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010 г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013 г., изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26