Акценти

1 | 2 назад

ПРОГРАМА "ПОМОЩ ЗА КНИГАТА"

На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на програми и инициативи в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело и заповед № РД09-243/ 28.04.2017 г., Министерството на културата обявява конкурсна сесия по програма “Помощ за книгата” 2017 г. Програма е за

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” е държавен културен институт с национално значение. Тя събира, съхранява  и предоставя за ползване както ценно книжовно наследство, така и голям обем други информационни източници, поддържа архива на българската книга, което прави нейните колекции особено ценни в процеса на осъществяване на националния и международен информационен обмен.  

РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ

Регионалните библиотеки са основните библиотеки, които изграждат териториалната библиотечна мрежа. Те представляват центрове на териториалните мрежи, осигуряващи все по-широк спектър на специфични културни и информационни услуги и в най-отдалечените региони, чрез мрежата на общинските и читалищните библиотеки. Провеждат обучителна и експертно-консултантска дейност, оказват съдействие на

ОБЩИНСКИ БИБЛИОТЕКИ

Общинските библиотеки са общински културни институти. Централни обществени библиотеки на територията на съответната община, част от националната библиотечна мрежа. Основната им функция е да събират, съхраняват и предоставят за ползване библиотечен фонд, да извършват краеведска дейност, да подпомагат читалищните библиотеки на територията на съответната община и да оказват съдействие на

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО

Националният съвет по библиотечно дело е експертно-консултативен орган. В състава на съвета участват представители на обществените библиотеки, на Националната библиотека, на Съюза на народните читалища, на Министерството на културата, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на финансите, на Националното сдружение на общините в Република България и на професионалните сдружения,

ПРОГРАМА НА ЮНЕСКО "ПАМЕТТА НА СВЕТА" / MEMORY OF THE WORLD

Специфичен щрих от усилията за опазване на световното документално наследство е програмата на ЮНЕСКО "Паметта на света”, създадена през 1992 г., за да насочи вниманието на световната общност към опазването на писмената памет на човечеството. Необходимостта от идентифицирането и регистрирането на най-ценните и значими паметници през 1997 г. дава начало на създаването на Световния регистър „Паметта

1 | 2 назад