Актуално

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща

Информация относно попълване регистъра на обществените библиотеки - 25.10.2016

registar_s.jpg

Във връзка с подаването на документи за вписване в регистъра на обществените библиотеки (по електронен път и впоследствие на хартиен носител), е необходимо да се спазват стриктно посочените в указанията изисквания.   Важно е да се има предвид следното:   - При вписване на името за регистрация е необходимо същото да се изписва по следния начин: Библиотека при Народно читалище ".........".   - Вписва се точен адрес за кореспонденция.   - Нужно е коректно да се посочват съответните цифри, като се има предвид, че данните са за 2015 г.   - Данните за 2016 г. ще бъдат отразявани през следващата година. Веднага се отразяват само промени свързани с името на библиотеката или читалището, директор на библиотеката или председател на читалищното настоятелство, адрес.   - Първоначалните удостоверения за вписване в регистъра ще бъдат получени в библиотеките през съответната регионалната

Информационна среща за читалищата от област В. Търново - 11.10.2016

map_big-vt_s.jpg

На 14 октомври 2016 г. в Народно читалище "Искра - 1896 г." - гр. Велико Търново, ще се проведе информационна среща за читалищата от областта. Темата е : "Вписване на читалищните библиотеки в публичния регистър на обществените библиотеки и възможности за кандидатстване  по програми и проекти.   Информационната среща ще започне от 10.00 ч. и ще продължи до 12,30 ч.     Програма на срещата

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти - 06.10.2016

biblioteki-thumbnail1_s.jpg

Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти в рамките на договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата.   Основната цел на конкурса е да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в живота на съответното населено място или регион. Проектите следва да бъдат насочени към развитие капацитета на обществените библиотеки, въвеждане на нови услуги и създаване на устойчиви партньорства с други библиотеки, неправителствени организации, училища или училищни настоятелства.   Библиотеки, които участват в проекти, одобрени в рамките на първата конкурсна сесия от юли 2016 г. като водещи или като партньори, нямат право да участват в нови проектни предложения по втората конкурсна сесия като водеща организация или като партньор.   Всички библиотеки, чиито проектни предложения не са одобрени за

Годишна държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” - 03.10.2016

20150910133924-1_s.jpg

Министерството на културата уведомява държавните органи и неправителствените организации, свързани с културата, че започна да приема предложения за награждаване за 2016 г. с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” - за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.   Наградата е по силата на чл. 19 от Закона за закрила и развитие на културата /обн. ДВ бр. 50 от 1999 г., изм. ДВ бр.1 от 2000 г./ и ПМС №149 /от 28.07.2000 г., обн. ДВ бр. 64 от 2000/.   Предложенията следва да съдържат мотивите за награждаване, свързани с приноса на твореца към националната културна идентичност и духовни ценности, както и кратки биографични данни.   Писмените предложения ще се приемат в срок до 24 октомври 2016 г. на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №17, телефон за справки 02/ 94 00 827.  

Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките" - 03.10.2016

photo_verybig_997116_s.jpg

На 26 и 27 октомври 2016 година в Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" - Габрово ще се проведе Национална кръгла маса на тема „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките" по повод 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека.          Участниците ще имат възможност да представят добрите практики при дигитализацията на книжовното културно – историческо наследство, успешно реализираните проекти, да споделят своя опит и решения на възникналите проблеми.

предишна 6 7 8 9 10 11 12 13 14 следваща