Състав на Националния съвет по библиотечно дело - заповед № РД 9К-21 / 12.03.2015 г.

Размер на шрифта: a |a |a|
На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет по библиотечно дело, утвърден със заповед № РД 09-57/ 05.02.2014 г., със Заповед на министъра на културата - № РД 9К-21 от 12.03.2015 г. е определен поименния състав на Националния съвет по библиотечно дело, в състав:

Председател: Боил Банов  – заместник-министър на културата

Членове:

проф. д.ф.н. Боряна Христова – директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

проф. д.ик.н. Стоян Денчев – почетен председател на Съюза на народните читалища

проф. д.ф.н. Оля Харизанова  – завеждащ катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Иванка Янкова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към Университета по библиотекознание и информационни технологии, председател на Асоциацията на университетските библиотеки

Снежана Янева – председател на Българската библиотечно-информационна асоциация

проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – зам.-председател на Съюза на народните читалища

Веселин Тодоров - председател на Асоциация „Българска книга”

Иван Александров – директор на РБ „П. Р. Славейков” – гр. Велико Търново

Емилия Милкова – директор на РБ „П. Славейков” – гр. Варна

Росица Петрова – директор на РБ „Сава Доброплодни” – гр. Сливен

Слава Драганова – директор на Читалищна библиотека „Родина” – гр. Стара Загора

Евгения Петкова – държавен експерт, дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите

Карине Бабаян – държавен експерт, дирекция „Висше образование” в Министерството на образованието и науката

Галина Стоянова – член на УС на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Казанлък

доц. д-р Венцислав Велев – началник на отдел „Регионални дейности” в Министерството на културата

Денислава Юрукова – директор, дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности” в Министерството на културата

Игор Чипев – държавен експерт, отдел „Регионални дейности” в Министерството на културата

 

Съветът работи за изпълнение на чл. 48 от Закона за обществените библиотеки и в съответствие с Правилника за структурата, организацията и дейността му, утвърден със заповед на министъра на културата № РД 09-57/ 05.02.2014 г

Настоящата заповед отменя заповед № РД 09–105/ 25.02.2014 г. на министъра на културата.