Регистър на обществените библиотеки

Размер на шрифта: a |a |a|
Регистърът на обществените библиотеки е създаден от Министерството на културата в изпълнение на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки. Основната цел е да бъдат регистрирани библиотеките, отговарящи на условията на чл. 8 от Закона за обществените библиотеки, както и да служи за източник на информация за състоянието и развитието на обществените библиотеки в страната. Регистърът показва състоянието на посочените обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

Воденето на регистъра се извършва на базата на утвърдени от министъра на културата "Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки". Вписването в регистъра се извършва въз основа на подадено писмено Заявление - по образец /приложение № 1/ и Информационна карта - по образец /приложение № 2/, които се подават на хартиен носител и по електронен път /registar.library@mc.government.bg/, чрез информационния сайт за обществените библиотеки - www.bibliobg.com  След подаване по електронен път на приложение № 2, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно файл който следва да разпечатате и заедно с приложение № 1 да изпратите на адреса на Министерството на културата: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” 17.


Всяка обществена библиотека се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер. За извършеното вписване се издава удостоверение.

 

Стъпки за вписване в регистъра:

 

1. Моля внимателно да се запознаете с документа:  Правила за водене на регистъра на обществените библиотеки, както и с приложенията към него.

 

2. Посредством информационния сайт на обществените библиотеки - www.bibliobg.com /Меню - Регистър / получавате достъп до Регистъра на обществените библиотеки

 

3. Посредством използването на бутона за регистрация /Регистрирай обществена библиотека/ попълвате Информационна карта /Приложение № 2/. В нея всички данни следва да бъдат точно отразени, като попълващия носи отговорност за верността им. Задължителни за попълване са всички обозначени като такива в Информационната карта менюта. Няма да се приемат данни, които водят до неяснота и заблуждение. След внимателното попълване на данните натиснете бутона за край на регистрацията /Запомни/. Ще получите потвърждение, че подадените от Вас данни са приети за обработка.

 

4. След подаване по електронен път на Информационната карта, на посочения от Ваша страна електронен адрес ще получите обратно одобрен файл, който следва да разпечатате и заедно със Заявление за вписване /Приложение № 1/, да изпратите по пощата на адреса на Министерството на културата:

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 17

Министерство на културата

Регистър на обществените библиотеки

 

5. След допълнителна обработка в специализираното звено в Министерството на културата, ще получите „Удостоверение за вписване в регистъра на обществените библиотеки“ /Приложение 3/. Оригиналът на удостоверението ще получите по пощата, на посочения от Ваша страна адрес за кореспонденция.

 

6. Няма да бъде извършвана регистрация без предварително да сте получили на електронната си поща одобрения файл с Приложение № 2.

 

 


                  

Документи за изтегляне


 

          e-mail за допълнителни въпроси свързани с регистрацията - registеr.library@mc.government.bg

 РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ


 

Прикачени файлове

pravila_registar_public_library.pdf - pdf - 350 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie1.docx - doc - 21 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie2_infokarta.pdf - pdf - 322 Kb

pravila_registar_public_library_prilojenie3.pdf - pdf - 395 Kb